ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Градът в българските земи (по археологически данни)

Градът в българските земи (по археологически данни).
Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст. н.с. Вера Антонова

Повече детайли


55,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


  • 572 СТРАНИЦИ
  • Авторски колектив
  • Корица твърда
  • Формат 60х84/8
  • Издателство "Фабер", 2014

 

Името на Вера Антонова се свързва с проучвания на знакови обекти като Плиска, Преслав, Мадара и Аулата на Хан Омуртаг. Автор е на около 120 научни труда и на над 250 научнопопулярни публикации. Най-много усилия тя посвещава на древния предшественик на град Шумен-Шуменската крепост. Над трийсетгодишната й проучвателска дейност на този обект завършва с монографичния труд „Шумен и Шуменската крепост".

 

СЪДЪРЖАНИЕ / Table of contents

Introduction

Vera Yankova Antonova. Selected Bibliography

Св. Венелинова. Развитие на селищната система през праисторическата епоха по горното и средното течение на река Голяма Камчия
Sv. Venelinova. Development of the Settlement Network along the Upstream and the Middle-Stream of the Golyama Kamchiya River during the Neolithic and the Chalcolithic Periods (summary)

Я. Бояджиев. Праисторическото селище при с. Юнаците  началото на градоустройството в Европа
Y. Boyadzhiev. The Prehistoric Settlement near the Village of Yunatsite 
 The Beginning of Town-Planning in Europe (summary)

А. Атанасов. Саркофагът и саркофаговидната гробница  гробни съоръжения в Южна България през късната желязна епоха VI в. пр. Хр.
A. Atanasov. The Sarcophagus and the Sarcophagus-Shaped Tomb 
 Burial Facilities in South Bulgaria during the Late Iron Age 5th1st Centuries BC (summary)

Я. Тачев. Началото на монетосеченето на Дионисополис
Y. Tachev. The Beginning of the Coinage of Dionysopolis (summary)

Вл. Беков. Нови щрихи в монетосеченето на Одесос през III в. пр. Хр.
Vl. Bekov. New Contributions to the Study of the Coinage of Odessos in the 3rd Century BC (summary)

М. Марков. Муниципиум  Монтана
M. Markov. Montana Municipalium (summary)

И. Боянов. Функции на емпориите в Римска Тракия
I. Boyanov. Functions of the Emporia in Roman Thracia (summary)

М. Доткова. Находка с монети на градските управи от варненско
M. Dotkova. Hoard of Bronze Coins of the Municipalities found in the Region of Varna, North-Eastern Bulgaria (summary)

Св. Филипова. Монети от проучването на мартириума на епископската базилика в град Сандански
Sv. Filipova. Coins from the Excavations of the Bishop Basilica’s Martyrium in the Town of Sandanski (summary)

Д. Владимирова-Аладжова. Монетите, императорската двойка и християнската идеология през V век
D. Vladimirova-Aladzhova. The Coins, the Royal Couple and the Christian Ideology in the 5th Century  (summary)

Н. Сираков. Водоснабдителни и канализационни съоръжения на късноантичната и средновековна крепост Туида в град Сливен
N. Sirakov. Water Supply System and Sewerage of the Late Antique and Medieval Fortress Tuida in the Town of Sliven (summary)

Т. Тихов. Още по въпроса за един паметник на косторезното изкуство от Шуменската крепост
T. Tihov. New Data on the Study of One Monument of the Bone Carving Art from the Shumen Fortress (summary)

В. Плетньов. Североизточна България в писмените извори от Х  началото на ХІ век
V. Pletnyov. North-Eastern Bulgaria from the 10th Till the Beginning of the 11th Centuries according to the Written Source (summary)

Г. Атанасов. Към въпроса за началото на българския средновековен град (ранносредновековната крепост до с. Цар Асен, Силистренско  от укрепено селище към укрепен град)
G. Atanasov. The Formation of the Medieval Bulgarian Town (The Early Medieval Fortress near the Village of Tsar Asen, Silistra Province 
 From a Fortified Settlement to a Fortified Town) (summary)

В. Григоров, Л. Тодорова. Статистическо изследване на битовата керамика от обект „Дворцов Център  Изток“ в Плиска (Първи етап)
V. Grigorov, L. Todorova. Statistical Analysis of Utilitarian Wares from “Palatial Center  East” Site in Pliska (First Stage) (summary)

Св. Стоянов. Работна геодезическа основа на Обект 41 във Външния град на Плиска
Sv. Stoyanov. Operational Geodesy Control Network of the Archaeological Site №41 in the Outer Town of Pliska (summary)

Ст. Бонев. Столицата Велики Преслав през X век  не просто град, а агломерация
St. Bonev. The Capital Veliki Preslav in the 10th Century 
 Not Just a City but an Agglomeration (summary)

Ст. Дончева. Сребърни украси от центровете за производство на художествен метал в околностите на Преслав
St. Doncheva. 10th Century Silver Adornments from the Artistic Metalwork Centres in the Vicinity of Preslav (summary)

Т. Тотев. Още наблюдения за изображението на сенмурв (куче-птица) върху две плочки от Преславската златна диадема
T. Totev. Additional Observations on the Images of Simurgh (Dog-Bird) on Two Plaques of the Golden Tiara from Preslav (summary)

Кр. Стоева. Новооткрита църква в аула до с. Хан Крум (предварително съобщение)
Kr. Stoeva. Recently Discovered Church in the Fort (The Aul) near the Village of Khan Krum,Veliki Preslav District (Preliminary Report) (summary)

E. Corbu. The Relation between Vlădeni-Popina Blagodeasca Settlement and the Historical Events during the 8th11th Centuries

Г. Майсторски. Отново за старобългарския кирилски надпис „ОСТРО БОГОIN“
G. Maystorski. Once Again about the Old-Bulgarian Inscription ОСТРО БОГOIN (summary)

Ив. Джамбов, Р. Иванов. Архитектурно градоустройствена схема на агломерациите край с. Искра и с. Драгойново, Първомайско
I. Dzhambov, R. Ivanov. Architectural and Urban Planning Scheme of the Agglomerations near the Villages of Iskra and Dragoynovo, Parvomay Region (summary)

Ив. Йорданов. Средновековният град Констанция (IVXIII в.). Приносът на сфрагистиката
I. Yordanov. The Mediaeval Town of Constantia (4th
13th C.). The Contribution of Sigillography (summary)

М. Манолова-Войкова. За един малко познат тип вносни византийски блюда от селищата на Западния черноморски бряг
M. Manolova-Voykova. A Little-Known Type of Import Byzantine Dishes from the Settlements on the West Black Sea Coast (summary)

К. Станев, Е. Божинова. Новооткрита средновековна крепостна стена с порта в Пловдив
K. Stanev, E. Bozhinova. A Newly Found Medieval Fortress Wall and a Gate in Plovdiv (summary)

В. Станков. Средновековният град Цепина през XIIXIV век
V. Stankov. The Medieval Town of Tsepina in the 12th
14th Centuries (summary)

Д. Рабовянов. Жилищният квартал на южната тераса на Трапезица в контекста на градоустройството на столичния Търновград
D. Rabovyanov. The Living Quarter at the South Terrace of Trapezitsa in the Context of the Urbanisation of the Capital Tarnovgrad 
(summary)

E. Дерменджиев. План и строителна периодизация на Църква No.8 в средновековната керпост на хълма Трапезица във Велико Търново
E. Dermendzhiev. Plan and Construction Periodization of Church No.8 in the Medieval Fortress on the Trapezitza Hill in Veliko Tarnovo 
(summary)

Д. Тотева. Консервационни проблеми на стенописите в църквите на крепостта Трапезица във Велико Търново
D. Toteva. Challenges of the Conservation of Medieval Frescoes in the Churches of the Trapezitsa Fortress in Veliko Tarnovo 
(summary)

К. Тотев. За една група византийски кръстове от България
K. Totev. About a Group of Byzantine Crosses from Bulgaria 
(summary)

Ив. Чокоев. Бисерна украса върху срендовековен текстил от България (по археологически данни)
I. Chokoev. Pearl Decoration of Medieval Textiles from Bulgaria (The Archaeological Evidence) 
(summary)

П. Георгиев. „Плюска град” и „Град Шумен”  езиково тъждество и историческа идентичност (по следите на името „Шумен”)
P. Georgiev. Плюска град (The City of Pliska) and Град Шумен (The Town of Shumen) 
 Linguistic Sameness and Historical Identity (Tracing the Origin of the Name “Shumen”) (summary)

Ж. Жекова. Мястото на град Шумен в административната структура на Средновековна България
Z. Zhekova. The Place of the Town of Shumen in the Administrative Structure of Medieval Bulgaria 
(summary)

Н. Митев. Монетната циркулация в средновековния български град в края на XIVXV век (по данни от Велико Търново, Ряховец, Шумен, Червен и Овеч)
N. Mitev. Coin Circulation in the Bulgarian Medieval Town at the End of 14th 
— the Beginning of the 15th Centuries (According to the Data from the Research in Veliko Tarnovo, Ryahovec, Shumen, Cehrven and Ovech) (summary)

Х. Вачев. Епископски резиденции и катедрални храмове в преславката епископия през XVXIX век
H. Vachev. Episcopal Residencies and Cathedral Churches in the Preslav Eparchy in the 15th
19th Centuries (summary)

Е. Василева. Накитите от градските некрополи. Сравнителен анализ
E. Vasileva. Adornments from the Urban Necropolises. A Comparative Analysis 
(summary)

Кр. Кръстев. Монетната циркулация в анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI  средата на XVII век) (въз основа на данни от колективни находки)
Kr. Krastev. Coin Circulation in the Ahyolyu Kaza during the Crisis in the Ottoman Empire (Late 16th 
 Middle 17th Centuries) (According to Data from the Coin Hoards) (summary)

Д. Йосифов. За един неизвестен надпис от с. Калугерица
D. Yosifov. About an Unknown Inscription Incised on the Rocks near the Village of Kalugeritsa, Shumen Province 
(summary)

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента