ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

Прабългарският некропол при Балчик

През пролетта на 1984 г. при изкопни работи войници от Военно-въздушната база при гр. Балчик попадат на гроб с керамичен съд, за който е съобщено в Историческия музей на града. Така случайно, както повечето археологически открития, е намерен един забележителен за българската история и култура паметник.

Повече детайли


30,00лв. с ДДС

Наличност:

2 продукта на склад

Внимание: Последни продукти в наличност!


681 година! На картата на Европа се ражда нова държава. България възниква в резултат на победата на хан Аспарух (681–700) над войските на византийския император Константин ІV Погонат (668–685). В завладените територии прабългарите самостоятелно или заедно със славяните създават нови селища и некрополи. Усилията на няколко поколения учени са насочени към разкриване на този най-ранен период от историята на българската държава. Последните археологически открития хвърлят светлина върху първото столетие от нейното съществуване. Важни сведения са добити от няколкогодишните разкопки на биритуалния некропол при гр. Балчик. Резултатите от тяхното анализиране и осмисляне го определят не само като един от най-ранните, но и като най-ранния от известните досега.
В труда подробно са анализирани всички данни, които предлага некрополът. Направени са сравнения с други биритуални некрополи на Долен Дунав. Потърсени са аналогии сред синхронни паметници от Източноевропейските степи и от Централна Европа.  • ЛЮДМИЛА ДОНЧЕВА-ПЕТКОВА, КИРЧО АПОСТОЛОВ, ВИКТОРИЯ РУСЕВА
  • 583 страници
  • Твърди корици
  • Формат 202 х 285 mm
  • Идателство на БАН "Проф. Марин Дринов"
  • София, 2016

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД – Людмила Дончева-Петкова / 9

Първа глава

НЕКРОПОЛЪТ – Людмила Дончева-Петкова / 11

Топография / 11

Погребалeн обред и гробни съоръжения / 12

Гробове с кремации / 14

Група 1. Ями / 17

Група 2. Камери / 22

Група 3. Особени (различни) гробове / 24

Гробове с инхумации / 25

Група 1. Обикновени ями / 25

Група 2. Ями, покрити с камъни / 36

Група 3. Ями, частично оградени с камъни / 37

Група 4. Ями, частично оградени и покрити с камъни / 38

Група 5. Ями, плътно оградени с камъни / 39

Група 6. Ями, плътно оградени и покрити с камъни (цистови гробове) / 40

Позиции на погребаните с инхумации / 42

Ориентация / 43

Суперпозиции / 49

Двойни гробове / 49

Обреди против превъплъщения и болести / 51

Антропологични данни / 54

Животински кости в гробовете / 55

Реконструкция на погребалния обред / 61

Втора глава

ГРОБЕН ИНВЕНТАР – Людмила Дончева-Петкова / 63

Битови предмети / 63

Керамични съдове / 63

Гърнета / 65

Гърнета от песъчлива глина с врязана украса / 65

Гърнета от чиста глина с излъскана украса / 74

Кани / 84

Стомна / 98

Амфоровидна стомна / 98

Амфори (?) / 98

Паници / 100

Чаши / 101

Технологията на керамиката / 105

Знаци върху керамичните съдове / 107

Химически състав на глините. Анализи / 109

Метални обкови на дървени съдове / 117

Железни части от ведра и чаши / 119

Фрагменти от стъклени чаши / 120

Ножове / 120

Косер / 122

Длета / 122

Гвоздеи / 122

Шплент / 122

Скоби и клинове / 122

Огниво / 122

6

Кремъче / 124

Брусче / 124

Накити / 124

Обеци / 124

Мъниста / 127

Пандантиви (медальони, висулки) / 129

Гривни / 130

Принадлежности към облеклото / 131

Токи / 131

Коланна шарнирна халка / 139

Коланни пластинки с гвоздеи и нитове / 139

Халки / 141

Принадлежности към конската сбруя / 142

Копче/апликация / 142

Детайл от юзда / 142

Оръжие / 142

Стрели / 142

Кинжал (?) / 142

Амулети / 143

Звънче / 143

Фрагментирани железни предмети в гробовете / 143

Астрагали / 144

Костени рогчета / 144

Раковини – каури / 145

Трета глава

ЗА ДАТАТА НА НЕКРОПОЛА – Людмила Дончева-Петкова / 146

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЗА ПРАБЪЛГАРИТЕ И НЕКРОПОЛА ПРИ БАЛЧИК – Людмила Дончева-Пет­кова / 167

БИБЛИОГРАФИЯ – Людмила Дончева-Петкова / 175

КАТАЛОГ – Кирчо Апостолов / 185

ТАБЛА – Людмила Дончева-Петкова / 225

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / 505

Приложение / 509

ПОГРЕБАНИТЕ В НЕКРОПОЛА – АНТРОПОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА – Виктория Русе­ва / 511

Демографски характеристики на популацията, представена в некропола / 511

Белези на физическия облик и развитие на погребаните в некропола / 520

Патологични изменения на костите / 525

Патологични изменения на зъбно-челюстния апарат / 525

Дегенеративно-дистрофични изменения / 532

Криброзни изменения / 535

Следи от инфекциозни заболявания / 537

Данни за неопластични заболявания / 541

Други изменения/ 541

Травма / 549

Заключение / 551

Библиография / 552

Индивидуален анализ на антропологичния материал от гробовете / 555

Резюме на английски език / 579

АНАЛИЗ НА ОВЪГЛЕНА ДЪРВЕСИНА ОТ БИРИТУАЛНИЯ НЕКРОПОЛ ПРИ ГРАД БАЛЧИК – Цветана Попова / 5827

 

 

CONTENTS


INTRODUCTION – Lyudmila Doncheva-Petkova / 9

Chapter One

THE NECROPOLIS – Lyudmila Doncheva-Petkova / 11

Topography / 11

Funerary rites and burial structures / 12

Cremation burials / 14

Group 1. Pits / 17

Group 2. Chambers / 22

Group 3. “Unclassified” graves /24

Inhumation burials / 25

Group 1. Pits / 25

Group 2. Pits covered with stones / 36

Group 3. Pits partially surrounded with stones / 37

Group 4. Pits partially surrounded and covered with stones / 38

Group 5. Pits tightly surrounded with stones / 39

Group 6. Pits tightly surrounded and covered with stones (cist-graves) / 40

Positions of the skeletal remains in the inhumation graves / 42

Orientation / 43

Superpositions / 49

Double graves / 49

Rites against revenants and diseases / 51

Anthropological data / 54

Animal bones in the graves / 55

Reconstruction of the funeral rite / 61

Chapter Two

GRAVE INVENTORY – Lyudmila Doncheva-Petkova / 63

Items of everyday use / 63

Pottery / 63

Pots / 65

Pots of sandy clay with incised decoration / 65

Pots of pure clay with polished decoration / 74

Jugs / 84

Pitchers / 98

Amphora-shaped pitcher / 98

Amphorae? / 98

Bowls / 100

Cups / 101

Data on the technology of the pottery from the necropolis / 105

Signs on the pottery / 107

Chemical composition of clays Analyses / 109

Metalwork for wooden vessels / 117

Ironwork of buckets and cups / 119

Fragments of glasses / 120

Knifes / 120

Pruning knife / 122

Chisels / 122

Nails / 122

Pin / 122

Staples and wedges / 122

Steel for flint / 1228

Flint / 124

Small whetstone / 124

Jewelry / 124

Earrings / 124

Beads / 127

Pendants (Medallions) / 129

Bracelets / 130

Clothing accessories / 131

Belt buckles / 131

Hinged belt loop / 139

Belt mounts with nails and rivets / 139

Rings / 141

Horse trappings / 142

Button/appliqué / 142

Detail of a bridle / 142

Weapon / 142

Arrow tips / 142

Dagger (?) / 142

Аmulets / 143

Tinkler / 143

Fragmentary iron artefacts in the graves / 143

Talus bones / 144

Bone horns / 144

Cauri shells / 145

Chapter Three

ON THE DATE OF THE NECROPOLIS – Lyudmila Doncheva-Petkova / 146

INSTEAD OF A CONCLUSION: ON THE PROTO-BULGARIANS AND THE NECROPOLIS NEAR BALCHIK – Lyudmila Doncheva-Petkova / 167

BIBLIOGRAPHY – Lyudmila Doncheva-Petkova / 175

CATALOGUE – Kircho Apostolov / 185

PANELS – Lyudmila Doncheva-Petkova / 225

SUMMARY / 505

Suplement / 509

BURRIED IN THE NECROPOLIS – ANTHROPOLOGICAL EVIDENCES – Victoria Russeva / 511

Demographic characteristics of the population from the necropolis / 511

Features of the physical appearance and development of the buried in the necropolis / 520

Pathological changes on investigated skeletal remains / 525

Pathological changes on the dentition / 525

Degenerative joint disease development / 532

Cribrotic changes / 535

Traces from infectious diseases / 537

Data about neoplasm / 541

Different conditions / 541

Trauma / 549

Conclusion / 551

Bibliography / 552

Individual analysis of anthropological material from the graves / 555

Buried in the necropolis – anthropological evidences (abstract) / 579

CHARRED WOOD ANALYS FROM AN MEDIEVAL NECROPOLIS IN BALCHIK – Tsvetana Popova / 582

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента