ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

СКИТИТЕ В ТРАКИЯ (VII в. пр. н. е.–I в. от н. е.) Част I

Писмени извори за скити в Тракия.

В монографията е направен подробен преглед
на запазените писмени извори за скити на юг от
река Дунав и обзор на изказаните мнения върху
съдържанието им. За някои от тях са предложени
нови идеи и интерпретация, а за други са посочени
основания да бъдат приемани като надеждни
източници, представящи събития със спорна и дори
отхвърляна историческа достоверност.

Повече детайли


30,00лв. с ДДС

Наличност:

7 продукта на склад


От нетракийските племена в Тракия обект на по-детайлно проучване са
скитите и келтите. Етнонимът скити е елински. Появил се е през VІІ в. пр. н. е. сред йонийските преселници в апойкиите по северните и западните брегове на Черно море.
Жителите на Олбия първи започнали да наричат така номадите от племето сколоти в долината на р. Бористен (Днепър). По-късно като скити се определяли няколко племена, които, според различните версии на техния генеалогичен мит, са най-малко три.
В началото на VІІ в. пр. н. е. т. нар. скити дошли от степите на Централна
Азия в Югоизточна Европа. Северен Кавказ и Прикубанието станали плацдарм за техни походи в Близкия изток. Последвало разселване в равнините на Северното и Западното Черноморие и лесостепите на днешни Украйна, Молдова и Румъния, включително на юг от р. Дунав. Появата им довела до създаването на нова етно-географска област. Значителна част от териториите на изброените съвременни държави започнала да се нарича Скития.


  • Игор Лазаренко
  • 405 страници
  • Твърди корици
  • Издателство ОНГЪЛ, Варна, 2015

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 
ПРЕДГОВОР................................................................................................7
ГЛАВА І. ГРАНИЦИ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА СКИТИЯ И
ТРАКИЯ (VІІ В. ПР. Н. Е.–І В. от н. е.). ГЕОГРАФСКО РАЙОНИРАНЕ НА
СКИТИТЕ В ТРАКИЯ ....................................................................................11
І.1. Граници и териториален обхват на Скития
(VIІ в. пр. н. е.–І в. от н. е.). Динамика на промените...................................11
I.2. Граници и териториален обхват на Тракия
(VIІ в. пр. н. е.–І в. от н. е.). Динамика на промените ...................................23
І.3. Скития на юг от река Дунав ................................................................ 26
І.4. Скити около елинските полиси и скитски градове по
западния бряг на Черно море .................................................................... 31
ГЛАВА ІІ. ЛЕГЕНДАРНИ РАЗКАЗИ ЗА СКИТИ В ТРАКИЯ ............... 43
ІІ.1. Походи на амазонки и скити в Тракия................................................ 43
ІІ.2. Поход на траки срещу амазонки, в който участвал
скитът Сипил................................................................................................. 45
ІІ.3. Скити и амазонки около река Истър................................................... 50
ІІ.4. Скитската съпруга на тракиеца Финей ............................................. 51
ГЛАВА ІІІ. ПОЛИТИЧЕСКА И ВОЕННА ИСТОРИЯ НА СКИТИТЕ
В ТРАКИЯ (КРАЯ НА VІ В. ПР. Н. Е.–НАЧАЛОТО НА І В. от н. е.)............... 57
ІІІ.1. Заселване на скитите в Кимерия и най-ранните им
предполагаеми появи в Тракия .................................................................... 57
ІІІ.2. Военни и дипломатически действия на скитите в Тракия и
Елада (края на VІ–първата половина на V в. пр. н. е.) .....................................63
ІІІ.2.1. Походът на Дарий І (522–486 г. пр. н. е.) срещу
европейските скити..........................................................................................63
ІІІ.2.2. Скитският поход до Тракийски Херсонес и бракът на скитския
цар Ариапейт с дъщерята на одриския цар Терес І (~515~470/460? г. пр. н. е.)...75
ІІІ.2.3. Скитското пратеничество в Спарта ............................................... 89
ІІІ.2.4. Скито-одриски владетелски контакти около средата
на V в. пр. н. е.................................................................................................93
ІІІ.3. Скитите в Тракия през ІV в. пр. н. е. ................................................ 112
ІІІ.3.1. Войните и дипломацията на скитския цар Атей .......................... 115
ІІІ.3.2. Участието на скити във войните на елинските полиси в
Северозападното Черноморие срещу македонски пълководци през
втората половина на ІV в. пр. н. е.................................................................149
ІІІ.3.2.1. Походът на Зопирион срещу скитите ......................................... 150

ІІІ.3.2.2. Скитите в съюз със западнопонтийските градове
срещу Лизимах ...............................................................................................159
ІІІ.4. Скитите в Тракия през ІII–II в. пр. н. е. ........................................... 168
ІІІ.4.1. Епитафия на скитския владетел Аргот от Неапол ....................... 170
ІІІ.4.2. Посветителен надпис за цар Сариак от Тиризис
(IGBulg V, No. 5003)........................................................................................ 178
ІІІ.4.3. Проксениен декрет за антиохиеца Хермей, син на Асклепиодор,
от Одесос (СІG, ІІ, No. 2056 = IGBulg. I2, No. 41)............................................ 184
ІІІ.4.4. Монетите на скитските царе Сариак, Канит, Тануза (Танусак),
Айлис, Харасп и Акроза (Акросак) като исторически извор............................. 192
ІІІ.4.5. Почетен декрет за Агатокъл, син на Антифил, от Истрия
(ISMGL I, No. 15)........................................................................................... 196
ІІІ.5. Скитите в Тракия през I в. пр. н. е.–началото на І в. от н. е. .......... 204
ІІІ.5.1. Участието на западнопонтийските скити във войните между
Митридат VІ Евпатор (121/120–63 г. пр. н. е.) и Римската република............... 204
ІІІ.5.2. Разказът на Ариан за конфликт между скити и траки и
възможната му връзка с политиката на Буребиста в Тракия около средата
на І в. пр. н. е. .............................................................................................. 218
ІІІ.5.3. Долнодунавските скити и римското завоюване на Тракия
(29 г. пр. н. е.–45 г. от н. е.) .......................................................................... 224
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................ 241
ЛИТЕРАТУРА .............................................................................................. 247
СЪКРАЩЕНИЯ............................................................................................ 296
ПРИЛОЖЕНИЕ І:
ЦИТИРАНИ ИЛИ УПОМЕНАТИ В ТЕКСТА АНТИЧНИ И
СРЕДНОВЕКОВНИ АВТОРИ ........................................................................... 298
ПРИЛОЖЕНИЕ ІI:
ПОДБРАНИ ПИСМЕНИ ИЗВОРИ........................................................................ 301
ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИ, ГЕОГРАФСКИ И НАРОДНОСТНИ
ИМЕНА......................................................................................................... 335
THE SCYTHIANS IN THRACE (7th century BC – 1st century AD).
PART І. WRITTEN SOURCES FOR SCYTHIANS IN THRACE.............. 369

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента