ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ МОНЕТИ XIII - XIV ВЕК

каталог на българските средновековни монети XIII - XIV век

типове, варианти, цени

CATALOGUE OF BULGARIAN MEDIEVAL COINS OF THE 13TH – 14TH CENTURES

TYPES, VARIANTS, PRICES

Всяка една монета присъства в каталога с рисунка, а най- важните и със снимка. На всяка е  посочено тегло, диаметър и цена в зависимост от това колко рядка е тя.

Повече детайли


58,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


Каталогът е предназначен не само за специалисти и колекционери, но и за по- широк кръг хора, изкушени от историята.  Освен това книгата на търновския археолог може да бъде в помощ и при оценяването на частните колекции, които според новия закон за културното наследство трябва да бъдат описани.

 

  • 320 страници
  • Константин Дончев
  • ЦЕНТРЕКС, Велико Търново, 2009

 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД......................................................................................5

ТЕГЛОВНО-ПАРИЧНИ СИСТЕМИ И ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ В

БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА VII - XIV в............ 13

НОМИНАЛИ ИМОНЕТНИ НАИМЕНОВАНИЯ........24

МОНЕТАРНИЦИ..................................................................26

НАДПИСИ..............................................................................32

КАТАЛОГ..............................................................................37

Иван Асен II (1218-1241)...............................39

Мицо(?) Асен (1256 -1263).............................47

Константин Асен (1257 -1277)......................59

Деспот Яков Светослав (1261 -1275)..........85

Георги I Тертер (1280-1282)..........................97

Светослав Теодор (1301-1322)....................100

Георги II Тертер (1322 -1323)........................110

Михаил III Асен (Шишман) (1323 - 1330)........... 111

Иван Стефан (1330-1331).............................125

Иван Александър (1331 -1371).....................126

Анонимни медни монетосечения, издава­ни при управлението на Иван Александър.. 197

Михаил Асен (1332/33 -1352/55).................203

Иван Шишман (1371 -1395)..........................205

Иван Срацимир (1352/55 -1396)...................222

ДИСКУСИОННИ СРЕБЪРНИ МОНЕТОСЕЧЕНИЯ НАБЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ ОТ XIV в................248

Dux Георги (1325 -1335?)...............................248

Михаил "цар" и Ерина "царица" (1325 - 1331?)........... 253

Михаил "CAR" със св. Стефан (1331 - 1337?)............................. 259

Михаил "IMPERATOR" със свети Георги (1331 -1337?)......................................................261

Михаил Асен " IMPERATOR" с безименен светец (1331 -1337?)....................................263

ДИСКУСИОННИ СРЕБЪРНИ И МЕДНИ МОНЕ­ТОСЕЧЕНИЯ, ОТДАВАНИ НА САМОСТОЯТЕЛ­НИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ ОТ СЕВЕРОИЗ­ТОЧНА БЪЛГАРИЯ.........................................................269

Деспот Добротица (1360? -1385)..................269

Йоан Тертер (1385 -1399)...............................273

ИМИТАТИВНИМЕДНИМОНЕТИОТПЕРИОДА

1360-1420 г........................................................................282

СПИСЪК на цитираната литература към Ката­лога.................................288

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦНА ЛИЧНИ И ГЕОГРАФ­СКИ ИМЕНА (бълг. език).................................................293

Index of people and places (English)..............302

СПИСЪК на владетелите................................................311

 

CONTENTS

INTRODUCTION..................................................................5

WEIGHT AND MONETARY SYSTEMS AND MONEY CIRCULATION IN

BULGARIAIN THE PERIOD 7th-14th c......................................13

NOMINALS  AND COIN NAMES.....................................24

MINTS.....................................................................................26

INSCRIPTIONS.....................................................................32

CATALOGUE..........................................................................37

Ivan Assen II (1218-1241)................................39

Mitso(?)Assen (1256-1263)...........................47

Konstantine Assen (1257 - 1277).....................59

Despot Yakov Svetoslav (1261 -1275).............85

George I Terter (1280-1282)...........................97

Svetoslav Theodore (1301 -1322)....................100

George II Terter (1322 -1323)........................110

Mikhail III Assen (Shishman) (1323 - 1330)................111

Ivan Stephen (1330 -1331)................................125

Ivan Alexander (1331-1371)..........................126

Anonymous copper coinages, issued under

the reign of Ivan Alexander...............................197

Mikhail Assen (1332/33 -1352/55).................203

Ivan Shishman (1371 -1395)............................205

Ivan Sratsimir (1352/55 -1396)......................222

DEBATABLE SILVER COINAGES OF BULGARIAN

RULERS FROM THE 14th c.............................................248

Dux George (1325 -1335?)..............................248

Mikhail "tsar" and Irina "tsaritsa" (1325 - 1331?)......... 253

Mikhail "CAR" with St. Stephen (1331 - 1337?)............ 259

Mikhail "IMPERATOR" with St. George (1331-1337?)........ 261

Mikhail Assen "IMPERATOR" with name­less saint (1331 - 1337?)....... 263

DEBATABLE SILVER AND COPPER COINAGES, ATTRIBUTED TO INDEPENDENT BULGARIAN

RULERS FROM NORTH-EASTERN BULGARIA....... 269

Despot Dobrotitsa (1360? -1385)....................269

John Terter (1385-1399).................................273

IMITATIVE COPPER COINS FROMTHE PERIOD 1360-1420.................. 282

LIST of the cited literature in the Catalogue................288

INDEX OF PEOPLE AND PLACES (Bulgarian).................293

INDEX OF PEOPLE AND PLACES (English)..............302

LIST of the rulers...                                  ...311

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента