ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА | BOOKS STORE

Автори

МОРСКИТЕ ДЕСАНТИ ПРЕЗ ДВАДЕСЕТИ ВЕК

Краят на двадесети век е повод и причина за равносметка на постигнатото в различни области на човешкото познание. Една от тях е военното дело. Несъмнено миналото столетие е един от най-кръвопролитните периоди от историята на човечеството, свързан със съществени промени в начините на воюване в необичайно кратки хронологични интервали.

Повече детайли


15,00лв. с ДДС

Наличност: Този продукт не е в наличност

0 продукт на склад


Десантните, противодесантните и евакуационните действия на море, заедно с огневото съдействие на флота на приморско направление съставляват една от трите основни задачи, решавани от ВМС във въоръжените конфликти. През отминалите години отделни войни, техните амфибийни действия са изследвани под различен аспект, но обобщаваща ретроспекция на двадесетото столетие в това отношение не се проследява въпреки очевидната необходимост от обобщаването на опита от десантирането, което и стана причина за написването на книгата.
Цел на настоящия труд е разкриване на периодизацията при воденето на десантни действия през двадесети век. Така формулираната цел дава възможност да се концентрира вниманието на конкретните проблеми на военноморското изкуство и в частност да се реши произтичащата от нея задача да се изследва характера на морския десант, противодесантните действия и бойните евакуации, а не само историята им.
Разкриването на съдържанието и характера на въоръжената борба на море трябва да потвърди или отхвърли тезата за бурното развитие на теорията и практиката при решаването на тази задача от ВМС през двадесети век, обусловено от материалната основа на проведените действия.
За постигането на набелязаната цел и решаването на възникващите във връзка с това задачи са използвани сравнителният исторически анализ и оперативно-статистически анализ.
По въпросите, отнасящи се към характеристиките на корабите, са използвани утвърдили се в страната ни термини. През последните години в българската военноморска понятийна система бяха извършени множество промени в терминологията, които не можаха изцяло да се справят с хаоса, създаван от дословните преводи на ред военноморски термини в българския периодичен печат. Това наложи да бъде написан отделна глава, посветена на българската терминология и структурата на военна история като отрасъл на историята и военното дело.
С цел уеднаквяването на измерването на поразената сумарна вместимост на транспортите във всички разглеждани въоръжени конфликти тя е представена в бруторегистрови тонове (брт).
Поради комплекс от причини включително и с цел да се даде възможност на по-широк кръг от читатели да прочетат използваните идеограмни фигури при графичното оформление на бойните действия са използвани "Правилата за оформяне на бойни документи, съкратени обозначения и условни знаци" - С.: 1967, като част от най-важните абревиации са изведени в Списък на съкращенията. При изписването на топонимите е приета транскрипцията на Данилевски М. Географски речник на задграничните страни. - С: ДИ "Д-р Петър Берон", 1987.
Предполага се, че настоящият труд ще допринесе за по-доброто познание на военноморската история на двадесети век при воденето на бойни действия от съвместни групировки на видовете въоръжени сили.

  • Асен Кожухаров
  • 504 страници
  • СЛАВЕНА
  • Варна, 2007

Количка  

(празна)

Нови продукти

Няма нови продукти в момента

Специални

Няма специални в момента